Новини проекту
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 8 чоловік

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


Повні можливості електронного щоденника ви можете отримати у Розширеному пакеті послуг

Докладніше - https://e-schools.info/parents-service.


Вартість передплати Розширеного пакету послуг електронного щоденника до кінця 2020-2021 навчального року знижено до 300 грн.

Вартість передплати до кінця 1-го семестру (до 31.12.2020) – 160 грн.

Докладніше - https://e-schools.info/news/234


Положення прийому учнів до школи

Дата: 6 лютого о 10:02, Оновлено 15 липня о 19:52

ПОЛОЖЕННЯ

Кудіївецької ЗОШ І – ІІ ступенів щодо зарахування учнів до школи 

Правила зарахування учнів

до навчального закладу

1.  Заклад освіти здійснює освітній процес за денною, екстернатною та іншими формами навчання, що визначені Міністерством освіти і науки України

2. Заклад освіти забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладом освіти відповідну територію обслуговування й до початку навчального року беруть на облік учнів, які будуть його відвідувати.

4. Зарахування учнів до  закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства.

5. Директор  закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

6. Зарахування учнів до  закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до  закладу освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

7. Переведення учнів  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до  закладу освіти заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого  закладу для здобуття загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють, подають  заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого  закладу освіти.

8. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу освіти відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

9. Заклад освіти може надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до порядку надання платних послуг, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

10. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

 Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора закладу на підставі заяви батьків (чи осіб, які їх замінюють).

11. Заклад освіти обирає форми, засоби й методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.

12.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, в День знань, і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

13. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи у новому навчальному році.

14.  Відволікання учнів(вихованців) від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

15. За погодженням із засновником (уповноваженим органом) з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю  закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

16. Тривалість уроків у  закладі становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-их класах – 40 хвилин, у 5-9-их – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із засновником (уповноваженим органом)  та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

17. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

18. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

19. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин.

20. Розклад уроків закладу освіти, складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

 21.Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють.

22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

23. Тижневий режим роботи закладу затверджується в розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.28. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

24. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання досягнень учнів у навчанні, визначених Міністерством освіти і науки України.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтво, атестат) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

25. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

26.  Порядок переведення і випуск учнів визначається  Інструкціями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України.

27. Навчання у випускних (4-х, 9-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

28. Контроль відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України

29. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скоригованої до індивідуальних здібностей навчальної програми, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків ( чи осіб, які їх замінюють).

30.  Учням, які закінчили певний ступінь  закладу освіти, видається відповідний документ про освіту:

-  по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

31. Учні, які не отримали документа про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

32. За успіхи в навчанні для учнів встановлюються певні форми морального й матеріального заохочення:

- за відмінні успіхи в навчанні учні перевідних класів можуть бути нагороджені похвальним листом «За високі досягнення в навчанні»;

- за відмінні успіхи в навчанні випускникам  закладу освіти II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.